Innkalling til forbundstinget 2023

På vegne av NOR3F styret innkalles det herved til Forbundstinget 2023, som avholdes onsdag 24. mai 2023 på Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo.

Tidspunkt: 16:00 til vi er ferdige.

Deltagelse via nettet er mulig, også for å avgi stemmer dersom du er stemmeberettiget. Lenke deles på våre nettsider.  

Forbundstingets sammensetning og oppgaver følger av NOR3Fs lov § 11-13.


På forbundstinget møter med stemmerett:

  • Forbundsstyret (5 personer)
  • En representant for hvert av de tilsluttede lag


Representantene for tilsluttede lag må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret.

Videre kan alle møte uten stemmerett.

Påmelding gjøres til gensek@nor3f.no senest to uker før.

 

Forslag til forbundstinget

Følgende representanter har forslagsrett til særforbundstinget:

  1. a) Styret.
  2. b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd.
  3. c) Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde

Forslag som ønskes behandlet på forbundstinget, må sendes inn via post@nor3f.no senest 4 uker før, altså innen onsdag 26. april. Fullstendig saksliste vil bli publisert på våre nettsider senest onsdag 10. mai.

 

Valg av representanter

Under forbundstinget vil det foregå valg av nytt forbundsstyre, kontrollkomite og valgkomite. Sittende valgkomite vil innstille på kandidater til forbundsstyret og kontrollkomiteen. Ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal det velges/oppnevnes minst 40% fra hvert kjønn, og både styret og valgkomiteen skal ha minst ett medlem som pr. 31. desember det år valget avholdes er under fylte 26 år, jf. NIFs lov §§ 2-4 (1) og 2-5 (7).

For å nominere deg eller andre til roller i styret eller kontrollkomiteen ta kontakt med leder av valgkomitéen Magnus Frantzen på magnus@nor3f.no eller 905 54 859.

Ved ønsker om å stille til valg på valgkomite ta kontakt med post@nor3f.no

 

 

 

Med vennlig hilsen
Norges Functional Fitnessforbund