Klubbers plikter

Som en del av Norges idrettsforbund har klubber noen plikter og oppgaver en må utføre for å få tilgang på de godene det er å være en del av idrettsorganisasjonen.

Vi har summert opp en del av de viktigste oppgavene, slik at det blir enklere for eksisterende og nye klubber og få en god oversikt.

LOVNORM

Alle idrettsklubber er pålagt å ha en lov, som må vedtas av styret på årsmøtet ved stiftelse av klubben. NIF har utarbeidet to forskjellige lovnormer: en for enklere klubb (klubber med 10-75 medlemmer), og en for klubber med mer enn 75 medlemmer. Klubben må fylle ut den informasjonen som spørres etter i malen, og kan legge til egne lover dersom en ønsker det (må vedtas på årsmøtet).

ÅRSMØTE

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned (fristen for 2021 er forlenget til 15.juni grunnet Corona).  Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

Årsmøtet innkalles av idrettslagets styre innen den fristen som fremgår av idrettslagets egen lov og som minst må være én måned før årsmøtet skal avholdes. Innkallingen skal skje enten direkte til medlemmene pr post eller e-post, eller på annen forsvarlig måte, f.eks. kunngjøring i pressen eller på idrettslagets hjemmeside.

Forslag til innkalling: her

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, skal være gjort tilgjengelig for medlemmene innen den frist som er angitt i egen lov, som senest kan være én uke før årsmøtet.

Forslag til saksliste: her

Protokollfører(e) utarbeider en protokoll som underskrives av de to medlemmene som årsmøtet har valgt til å underskrive protokollen. En årsmøteprotokoll er ikke et referat fra årsmøtet, og skal ikke inneholde sitater og ufyllende beskrivelser ut over det som er nødvendig.

Forslag til protokoll: her

Styret må sørge for å registrere endringer i styresammensetningen i Brønnøysundregistrene, og oppdatere opplysninger om tillitsverv mv.  i sitt medlemsregister og på ev. hjemmeside. 

Mer informasjon om årsmøtet finner du på idrettsforbundets sider.

 

RAPPORTERING AV MEDLEMSOPPLYSNINGER

Alle klubber plikter å rapportere inn medlemsopplysninger til NIF innen 30.april hvert år. Rapporteringen gjøres via klubbadmin. I tillegg til å rapportere inn medlemstall må klubben laste opp dokumenter fra avholdt årsmøte (nye styremedlemmer, årsmøteprotokoll, årsmøtegodkjent regnskap m.m).

Mer informasjon om rapportering finner du her.

 

All informasjon om klubbdrift finner du på idrettsforbundet sine sider her.