støtte - barneidrett

støtte barne-idrett

NOR3F har vedtatt å dele ut 500kr per barn inntil 12 år, per klubb, til klubber som avholder barneidrettskurs. Støtten begrenses i første omgang til de første 200 deltakerne.

Les mer på denne siden om hvordan støtteordningen fungerer, og last ned veileder for hvordan en time for barn bør se ut og hva den bør inneholde. 

STØTTEORDNING BARNEIDRETTSKURS

NOR3F har vedtatt å dele ut 500kr per barn inntil 12 år, per klubb, til klubber som avholder barneidrettskurs. Støtten begrenses i første omgang til de første 200 deltakerne.

VEILEDER FOR BARNEIDRETT

Forbundet har laget en egen veileder for klubber som starter med barneidrettskurs. Den gir en innføring i Functional Fitness for barn, og har forslag til oppvarming og økter for de forskjellige aldersgruppene.

HVA MÅ KLUBBEN GJØRE?

For å kunne få tildelt støtten må klubben ha innhentet politiattest (barneomsorgsattest) fra kursholderen/treneren. Den personen klubben har valgt som barneidrettsansvarlig ved rapportering til NIF er pliktig å påse at dette er innhentet fra alle som skal jobbe med barn.

Treneren må ha fullført NIF sitt digitale kurs Barneidrettens verdigrunnlag, eller deres mer omfattende aktivitetslederkurs. Dokumentasjon på fullført kurs må sendes til oss for å få utdelt støtte. Kurset krever innlogging med idrettensID. Har du ikke opprettet dette tidligere kan du gjøre det her.

Støtten vil utbetales etter fullført kurs basert på antall deltakere som har gjennomført hele kursløpet. Kurset opprettes via idrettskurs , og påmeldinger gjøres med din MinIdrett bruker. Barnets foresatte må stå for påmeldingen, og barnet må ha gyldig medlemskap i en Functional Fitnessklubb. Foresatte kan melde inn barnet sitt i klubben via medlemskap.nif.no. Alle barn under 13 år som er medlem av norsk idrett er omfattet av NIF sin barneforsikring, som betyr at de ikke trenger å kjøpe egen lisens for å utøve aktivitet og være forsikret.

Det er ikke obligatorisk å sette opp kurset via idrettskurs så lenge rapporteringsskjema sendes inn og alle krav er oppfylt, men det anbefales.

Ta kontakt med NIF digital på support@idrettsforbundet.no dersom dere mangler tilganger eller trenger bistand til tjenester som er levert av NIF.

Midlene skal prioriteres til innkjøp av barnevennlig utstyr, leie av lokale og betaling til trener.

KRAV TIL KURSET

  • Kurset skal ha et minimum av 15 timer, 1-2 ganger i uken over ett semester.

  • Alle deltakere og kursholder må ha gyldig medlemskap i en klubb

  • Barna skal deles inn i grupper i alderen 6-9 år og 9-12 år, med maks 10 barn per trener. På den yngste aldersgruppen anbefaler vi to trenere per 5 barn

  • Makspris per barn er 1000kr for hele kurset, men kan økes i henhold ved økt timeantall

FORSIKRING FOR BARN

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Forsikringsbevis barneidrett

SPØRSMÅL & SVAR - BARNEIDRETT

Q: Jeg driver en CrossFit box og har treninger for barn, kan jeg søke om støtte?
A: Nei, støtteordninger er forbeholdt klubber. Treningene må arrangeres i klubbens regi, og barnet må ikke være medlem av boxen (men av klubben) for å delta på treningene.

Q: Vi driver en FF-klubb men har ikke egne lokaler så vi kan holde barneidrettstreninger. Hvordan kan vi løse det?
A: I mange kommuner kan en søke om midler til leie av lokaler. Vi anbefaler at en leier lokaler av en CF-box, og søker om å få dekket beløpet til leien av kommunen. Sjekk nettsidene til din kommune, eller ta kontakt med din idrettskrets for å finne ut hva som gjelder der din klubb holder til.

Q: Må barna som er med på treningene ha lisens?
A: Nei, alle barn som er medlem i en klubb er dekket via NIF sin forsikring for barn. Mer om forsikring for barn finner du her.

Q: Må en bruke idrettskurs for å få innvilget støtte?
A: Nei, dersom dere kan dokumentere at alle kravene over er oppfylt på annen måte er ikke idrettskurs obligatorisk å bruke.

Les mer om barneidrett, idrettens barnerettigheter og barneidrettsansvarlig her og på NIF sine sider her.

Dokumentasjon og spørsmål kan sendes til oss eller til generalsekretær Hanna Venemyr.