barneidrett

barne- idrett

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Barn som driver med idrett gjør det fordi det er moro, og det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for gode aktivitetsvaner dannes. I Norge er over 500.000 barn med på idrettsaktiviteter i regi av norsk idrett. Norge har som det eneste landet i verden regulert barneidretten gjennom “Idrettens barnerettigheter” og “Bestemmelser om barneidrett”.

 Barneidretten skal skje gjennom idrettens verdier der idrettens barnerettigheter danner grunnlaget for et allsidig og variert aktivitetstilbud for alle. Det er derfor viktig at barneidretten er åpen og inkluderende, og gir alle barn opplevelse av mestring, trygghet og varig idrettsglede.

FORSIKRING FOR BARN

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Forsikringsbevis barneidrett

STØTTEORDNING FOR KLUBBER SOM ARRANGERER TRENINGER FOR BARN

I NOR3F jobber vi mot å sikre gode aktivitetstilbud for barn via klubbene våre, og har laget et rammeverk og en støtteordning for klubber som arrangerer kurs og treninger for barn. Vi deler ut 500kr per barn, per klubb, som skal prioriteres til innkjøp av barnevennlig utstyr, leie av lokale og betaling til trener.

Les mer om støtteordningen og vår veileder for deg som skal holde treninger for barn her.

MESTRING, TRYGGHET OG VARIG IDRETTSGLEDE

TRENERATTESTEN

NIF har utviklet trenerattesten, som er en enkel, digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett.

Trenerattesten kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten. Det tar inntil 20 minutter å gjennomføre den. 

Når trenerattesten er fullført registreres treneren i en felles database og legges til den enkeltes idretts-CV, og man får tilgang til en ressursside med fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere. Dette gjør at idrettslagene, særforbundene og Norges idrettsforbund får oversikt over trenere i norsk idrett, det er et pågående arbeid før lansering av en slik løsning. Alle som har fullført Trenerattesten får tilgang til en viktig ressursside for trenere.

Link til Trenerattesten.

Les mer om trenerattesten her.

AFPT TILBYR GRATIS KOSTHOLDSKURS FOR FORELDRE

AFPT har utviklet et gratis kostholdskurs for foreldre, som skal si foreldre den hjelpen og tryggheten de trenger for å gi barna sine de beste forutsetningene for en god helse. Kurset gir deg via filmer og forelesninger informasjon om helsen i Norge, hva som er god ernæring, hva du bør vite om ernæring for å kunne ta de beste valgene og noen eksempler på hva ulike måltider inneholder. I tillegg får du en mengde oppskrifter som kan hjelpe deg å finne noe som passer deg og dine. 

Les mer og meld deg på gratis her.

IDRETTENS BARNERETTIGHETER

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

 1. Trygghet
  Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.
 2. Vennskap og trivsel
  Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.
 3. Mestring
  Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving
  og samspill med andre.
 4. Påvirkning
  Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.
 5. Frihet til å velge
  Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.
 6. Konkurranser for alle
  Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen
  samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.
 7. På barnas premisser
  Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.

 

Utviklingsplan

Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i utdanningsplanene til de enkelte særforbundene og trenernes praksis bør følge denne planen:

 • Opp til 6-års alder
  Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene.
 • 7–9 år
  Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.
 • 10–12 år
  Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrettsgrenen.

 

BARNEIDRETTSANSVARLIG

Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten i idrettslaget.

Barneidrettsansvarlig skal:

 1. Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.
 2. Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, slik at barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne begrunne hvorfor dette er viktig.
 3. Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.
 4. I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget- – ref. utviklingsplanen.
 5. I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.
 6. Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med dårlig råd.
 7. Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.

Har du spørsmål om barneidrett eller ønsker mer informasjon, kontakt oss på barneidrett@nor3f.no.