klubb-drift

klubbdrift

Alle våre medlemsklubber får mange gode fordeler via NIF, og vi jobber hardt med å utvikle mulighetene for klubbene og for å skape et enda større og bedre klubbmiljø.

IDRETTSKRETS

Idrettskretsen klubben tilhører kan svare på spørsmål angående klubbdrift og hjelpe til med det meste. Oversikt over de forskjellige idrettskretsene finner du her. Dere kan også kontakte oss direkte på klubb@nor3f.no, så hjelper vi så godt vi kan.

Våre klubber har mulighet til å delta på, eller bestille kurs fra sin idrettskrets innenfor:

  • Økonomistyring og regnskap
  • Lover, regler og retningslinjer
  • Anlegg generelt
  • Idrettens rammebetingelser
  • Møteledelse
  • NIFs datasystemer

KLUBBADMIN

Klubbadmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon. KlubbAdmin forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer med muligheter for å sortere disse på idrettsgren, på lagnivå, mellom kjønn, aldersnivå osv. – med varierte muligheter for å definere egne utvalg og medlemsdetaljer. KlubbAdmin kan benyttes for å etablere elektroniske betalingskrav,  kommunisere med medlemmene via e-post eller sms. Medlemmet kan benytte MinIdrett for å melde seg ut/inn i idrettslaget, av/på aktivitet m.v. samt betale sine forpliktelser via idrettes Betalingsløsning.

Les mer om klubbadmin her eller gå direkte til https://ka.nif.no/.

Nyttige verktøy for smart klubbdrift

Om du klikker deg inn HER vil du finne en rekke maler som er nyttig for smart klubbdrift. Du vil blant annet finne maler for trenerkontrakt, saksliste årsmøte, innkalling til styremøter, kontrollkomiteens beretning etc. Det finnes også en rekke retningslinjer for blant annet foreldre, mobbing, trenere, utøvere, valgkomité mm.

KLUBBDRIFT I EGNE LOKALER

Å drive klubb i et eget lokale er ikke så annerledes fra å drive en egen bedrift. Det største skillet mellom en bedrift og en klubb er at klubben skal være non-profit. Det vil si at overskuddet skal gå tilbake til medlemmene, og kan ikke utbetales til en eier. Idrettslaget skal være selveiende, ingen kan eie et idrettslag.
Her er noen viktige ting å huske på dersom deres klubb ønsker å driftes i egne lokaler.

ANSATTE

Som i alle andre bedrifter kan klubben ha ansatte, men styrets leder kan maksimalt få utbetalt 2G i årlig honorar. Dersom en ønsker en fulltidsansatt må en derfor ansatte en daglig leder, og evt andre ansatte, utenom styret. Det er klubbens styre som må vedta ansettelsen og lønnsvilkår.

TRENINGSAVGIFT

For å kunne drive en klubb klarer en seg ikke bare på medlemsavgift. En må derfor ta en treningsavgift for medlemmer som ønsker å ta del i klubbens treningstilbud. Dette vil være klubbens primære inntekt i tillegg til evt. tilskudd fra NIF, SF, kommune og krets.

FINANSIERING

Dersom klubben ønsker å leie lokaler for driften, enten på hel eller deltid, finnes det mange muligheter. Ved leie av lokaler (for eksempel i en CrossFit box) kan en søke idrettskretsen om å få dekket deler eller hele leiesummen.

Dersom en skal leie lokaler på fulltid og må gjøre en større investering i utstyr og annet rundt oppstart, finnes det også flere muligheter. Klubben kan blant annet vedta på årsmøte at de skal ta opp et lån, enten hos en bank, privatperson el. De kan søke om midler hos kretsen, kommune, fond og stiftelser, eller de kan ha egne sponsorer.

EIERSKAP

Som det fremkommer i innledningen kan ingen eie et idrettslag. Årsmøte er idrettslagets høyeste myndighet, og der vil alle klubbens medlemmer ha stemmerett, inkludert styret. Medlemmene er altså med å bestemme, men de har ingen eierskap, og heller ingen krav. Dersom klubben inngår avtaler med AS eller andre bedrifter, må den påse at avtalen ikke forringer at klubben er selveiende og selv bestemmer over driften. Alle avtaler skal være skriftlige og godkjennes av årsmøtet. Mellom årsmøtene er det klubbens styre som er høyeste myndighet.

 

ANLEGG

Dersom klubben ønsker et helt nytt anlegg, ta kontakt med kommunen og idrettsrådet i deres kommune.

Det er mulig å søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kun eieren av anlegg kan søke, og anlegget må være en del av en kommunal plan. Før søknaden sendes må anlegget være fullfinansiert (utenom tilskuddet det søkes om). Les mer her:

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/vilkar-og-krav/